Algemene Voorwaarden - Better Health Academy

Algemene voorwaarden Better Health Academy

Juni 2021

Artikel 1      Definities

 1. Deelnemer: de rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een membership, opleiding, cursus, online programma of anderzijds is gesloten. In deze algemene voorwaarden duiden we deze rechtspersoon aan als deelnemer, cursist of  opdrachtgever. 
 2. Organisator: Better Health Academy, opleidingsinstituut van de besloten vennootschap Better Events B.V. kvk-nummer 61171883. 
 3. Opleiding: opleiding, zowel online als offline, training, workshop, coaching, counseling, online programma, E-book of enige andere bijeenkomst of online setup met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 5. Met Better Health medewerker wordt bedoeld de medewerker die organisator ondersteunt bij de uitvoerende werkzaamheden van de Better Health Academy.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, algemene aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten, (rechts)handelingen en levering van diensten of goederen door, van of namens organisatie, al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam voor organisatie zijn of waren, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Een inschrijving op wijze als vermeld in artikel 4 lid 2 of het accepteren van een offerte, zowel mondeling als impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.  

Artikel 3      Aanbod 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Organisator kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 3. Een aanbieding geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten, vervolgopleidingen, volgende evenementen of andere programma’s.

Artikel 4      Inschrijving, bevestiging en deelname 

 1. Deelname aan de Better Health Academy is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon. 
 2. Inschrijving voor de door organisator te verzorgen off- of online opleiding kan plaatsvinden door het invullen van het inschrijfformulier, door het aankopen van een programma, door mondelinge of telefonische aanmelding of door aanmelding per email/elektronische post. Deelnemer mag slechts deelnemen indien het inschrijfgeld/aanbetaling en/of deelnamebedrag volledig is voldaan en de deelnemer daarmee akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden. 
 3. Organisator bevestigt een inschrijving die is gedaan schriftelijk (per email, post, fax of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. Een voorbeeld hiervan is een factuur van organisator die voor de betreffende opleiding verstuurd wordt, betaald wordt, dan wel dat een afspraak tot gespreide betaling plaatsvindt. 
 4. De deelname aan de Better Health Academy geschiedt door deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van deelnemer aan de Better Health Academy deel te laten nemen, tenzij bij hoge uitzondering anders overeengekomen. 
 5. Het is deelnemer niet toegestaan rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande goedkeuring van organisator over te dragen aan derden. 
 6. Het is deelnemer niet toegestaan informatie verkregen in de Better Health Academy openbaar te maken of zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van organisator over te dragen aan derden.
 7. Indien deelnemer verhinderd is aan een programma van de Better Health Academy deel te nemen, wordt het betaalde deelnamebedrag niet gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen of bij overleg van een medische verklaring. Ook andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd.
 8. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten om programma’s, cursussen, trainingen en opleidingen van de Better Health Academy voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. In bedoeld geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of deelnamebedrag plaats, tenzij anders overeengekomen. 
 9. Een besluit van de Organisator om een programma binnen de Better Health Academy geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 10. Bij deelname aan een opleiding wordt de opgedane kennis van deelnemer getoetst door organisator in de vorm van een schriftelijk examen en/of casusopdracht. Bij het niet succesvol afronden van de eindopdracht wordt deelnemer in de gelegenheid gesteld om, in overleg met organisatie, de opdracht te herkansen. Indien het examen op basis van een medische verklaring niet gemaakt kan worden, wordt door organisator en deelnemer een andere examenmogelijkheid gezocht. Voor de opleiding tot Kindervoedingscoach dient men minimaal 70% te scoren om het diploma te behalen en zich professioneel beschikbaar te stellen als Kindervoedingscoach. Voor de opleiding ADHD ligt dit percentage op 65%. Wanneer men geen (her)examen wil doen is het mogelijk om een certificaat van deelname te ontvangen.

 
Artikel 5      Tarieven en betalingen     

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De deelnemer is aan organisator een honorarium verschuldigd dat ofwel wordt berekend op basis van een te volgen programma/opleiding, ofwel op basis van de door organisator aangeboden membership.
 3. De deelnemer is aan organisator verplicht bij aanmelding aan directe betaling te voldoen voor programma’s, opleidingen en cursussen. 
 4. Organisator is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Organisator houdt zich echter het recht voor de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 5. Memberships worden betaald door deelnemer bij aanvang van een nieuwe maand. Deelnemer krijgt enkel toegang tot het membership indien betaling tijdig is voltooid.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil, ongeacht of de opdrachtgever deze kent. 
 7. Organisator heeft het recht prijzen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen, tenzij anders overeengekomen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de deelnemer.
 8. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. 
 9. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW tarieven.
 10. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van organisator of op een door organisator aangewezen bank- of girorekening. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van organisator waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
 11. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling zoals genoemd in lid 10 van dit artikel, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en is wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend over het openstaande factuurbedrag vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is, waarbij een deel van een maand word beschouwd als een hele, tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 12. Indien deelnemer gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling in termijnen dienen die termijnen steeds op tijd te worden voldaan. Indien de deelnemer in gebreke blijft, zal het restant van het verschuldigde bedrag ineens opeisbaar zijn. 

In principe vindt betaling voor de opleiding plaats in 2 termijnen. Bij aanmelding voor een opleiding dient direct een aanbetaling te worden voldaan van 50% van het totaalbedrag. Het restbedrag van 50% dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de start van de opleiding voldaan te zijn.

 1. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de deelnemer zijn de vorderingen van organisator op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien voor aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de opleidingsprijs door organisator is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige opleidingsprijs plus eventueel bijkomende kosten.
 4. Inschrijving voor een opleiding, dan wel acceptatie van een offerte of doen van de aanbetaling leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemer de opleiding beëindigt dan wel afrondt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Organisatie adviseert deelnemer zich op de hoogte te stellen van de visie van de Better Health Academy op gezond eten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om bij twijfel aan gezondheid of bij het hebben van gezondheidsklachten, een arts te raadplegen of het verstandig is om aan een programma van de Better Health Academy deel te nemen.
 2. Deelname geschiedt op eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 
 3. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid van schade geldt ook voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Ook kan organisator de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. 
 4. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van organisator ter zake van die schade uitkeert.
 5. Organisator zal bij inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Organisator is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.

Artikel 7      Informatieverstrekking deelnemer

 1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht/opleiding relevant is tijdig beschikbaar aan organisator. 
 2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Organisator zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Deelnemer vrijwaart docent en/of organisatie voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 8      Uitvoering van de overeenkomst

 1. Organisator voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Organisator is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de deelnemer beoogde.
 2. Organisator heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Schriftelijke vragen van deelnemers worden door organisator binnen 48 uur beantwoord en binnen een termijn van maximaal twee weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om de vraag te beantwoorden, wordt de deelnemer hiervan met een bericht van ontvangst binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht antwoord te kunnen geven. Vragen worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen.
 4. Toelating geschiedt in volgorde van aanmelding. Better Health Academy is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) toe te laten.
 5. Organisator heeft het recht om deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt uit te sluiten van deelname.

Artikel 9      Wijziging en annulering

 1. Organisator heeft het recht een sessie te annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn. Dit zal tijdig met ingeschreven deelnemers worden besproken.
 2. Organisator heeft het recht sessies voor maximaal 21 dagen per jaar te annuleren t.b.v. vakantiedagen. Dit zal tijdig met ingeschreven deelnemers worden gecommuniceerd.  
 3. Organisator behoudt zich het recht voor in geval van onvoorziene omstandigheden de opleiding te annulering tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste opleidingsdag. Deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Organisator zal een andere startdatum van de opleiding aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is zal organisator het door deelnemer betaalde opleidingsgeld restitueren. 
 4. Organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden hier om vragen, een opleiding of lesdagen, (gedeeltelijk) digitaal uit te voeren, zodat de voortgang van de cursus niet wordt gehinderd. Wanneer buiten de macht van de Organisator om klassikale lessen niet zijn toegestaan (bijvoorbeeld bij een opgelegde lock-down), worden deze klassikale lessen omgezet naar digitale lessen.
 5. Een overeenkomst met organisator is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen, tenzij anders overeengekomen. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan een opleiding, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste opleidingsdag schriftelijk wordt aangemeld bij de organisator en deze deelnemer door organisator ook geschikt wordt bevonden voor het volgen van de opleiding. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd. 
 6. Indien deelnemer hinder oplevert tijdens een training/opleiding, waardoor de sessie wordt bemoeilijkt, is organisator gerechtigd de deelnemer van de betreffende sessie uit te sluiten zonder restitutie van het overeengekomen bedrag.
 7. Ingeval van tussentijds of voortijdig beëindigen van de cursus of het programma door deelnemer blijft deelnemer onverminderd het bedrag verschuldigd voor de reeds aangeboden activiteiten, ook als de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van deze activiteiten.
 8. Annulering door de opdrachtgever of deelnemer van de overeenkomst ter zake een opleiding is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk zes (6) weken voor de geplande eerste opleidingsdag of aanvangsdatum van een programma. 
 9. Indien de deelnemer zijn deelname binnen de in lid 8 van dit artikel genoemde periode schriftelijk terugtrekt, heeft deelnemer recht op 100% van het volledige bedrag, met uitsluiting van een mogelijke gedane aanbetaling. 
 10. Indien de deelnemer zijn deelname schriftelijk terugtrekt binnen 6 weken voor de geplande eerste opleidingsdag of aanvangsdatum van een programma, heeft deelnemer recht op restitutie van 50% van het volledige bedrag. Dit wordt door organisator terugbetaald.
 11. Indien deelnemer zijn deelname schriftelijk terugtrekt binnen vier (4) weken voor de geplande aanvangsdatum van een programma, training of opleiding heeft deelnemer geen recht op restitutie en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 
 12. Annulering door deelnemer na aanvang van de opleiding is niet mogelijk.
 13. Na aanmelding voor een vakopleiding heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd.
 14. Organisator neemt een bedenktijd van 14 dagen in acht m.b.t. inschrijvingen. 
 15. Memberships worden afgenomen voor met een looptijd van minimaal 1 maand, betaling vindt plaats via een automatische incasso, waarvoor de deelnemer toestemming geeft bij de eerste betaling. Deelnemers kunnen hun membership zelf opzeggen via hun online account, zonder opzegtermijn. Indien zij per e-mail opzeggen, dienen zij dit uiterlijk 7 dagen voor een volgende incasso te communiceren met organisator. 
 16. Indien de student een her-examen moet afleggen voor een opleiding, omdat hij/zij gezakt is voor het examen, dan wordt hiervoor € 75,- euro incl. btw in rekening gebracht. Het herexamen kan dan worden gedaan tijdens het examen van de eerstvolgende lichting van de opleiding. Het maximaal aantal herexamens wat een deelnemer mag afnemen is 2 (met het originele examen zijn dit 3 examens in totaal). Herexamen doet de kandidaat op eigen risico omdat de nuances in een volgend examen anders kunnen liggen. Het eindoordeel van de Better Health Academy wat betreft de deskundigheid van de deelnemer is bindend.
 17. De organisator is niet verplicht lesdagen digitaal aan te bieden wanneer deelnemers op eigen keuze (of dat ze dit wordt opgelegd door werknemer) niet aanwezig kunnen zijn bij de lesdag.

Artikel 10      Overmacht

 1. In geval van overmacht is organisator gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Hierdoor kan een start- en einddatum mogelijk verschuiven. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar organisator redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals opgelegde maatregelen door de overheid, ziekte, ongevallen, extreme weersomstandigheden of brand. 
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet worden de verplichtingen van organisator jegens deelnemer opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 90 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 
Artikel 11    Opschorting en ontbinding

 1. Indien blijkt dat deelnemer om welke reden dan ook niet vrij over zijn vermogen kan beschikken, is organisator gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deelnemer alle betalingen reeds heeft voltooid.
 2. Indien organisator de overeenkomst op basis van dit artikel wenst te ontbinden is deelnemer niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding en is deze gehouden alle openstaande vorderingen tot dan toe onmiddellijk te voldoen.
 3. Indien de deelnemer de overeenkomst wenst te ontbinden gedurende de looptijd van een afgenomen abonnement, wanneer werkzaamheden al zijn aangevangen, is deelnemer gehouden het gehele overeengekomen bedrag te voldoen, tenzij wordt gehouden aan de overeengekomen opzegtermijn.

Artikel 12    Intellectueel eigendom

 1. De rechten van de door organisator aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, kennis en content berusten bij organisator, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de rechten naar deelnemer gaan. Het is deelnemer niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming, dan wel de aangeleverde content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen. 
 2. Het intellectuele eigendom van de opleiding en cursusmaterialen van de diverse opleidingen komt geheel toe aan de organisator.
 3. Elke handeling in strijd met het dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de deelnemer instructeur en organisator toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal van tijdens sessies en/of opleidingsdagen te gebruiken voor portfolio en demonstratiemateriaal.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

 1. De door deelnemer verstrekte informatie gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Organisator conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Uitgebreide informatie rondom persoonsgegevens kan gevonden worden in de privacy statement. 
 2. Deelnemers verbinden zich met deelname aan de regels van de privacy. Dit houdt in dat alle verhalen van persoonlijke aard vertrouwelijk behandeld dienen te worden. Deelnemers aan een opleiding mogen dit wel onderling bespreken, maar verhalen van persoonlijke aard niet buiten de omgeving van de opleiding brengen, tenzij de persoon in kwestie daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 Artikel 14    Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 Artikel 15    Klachten

 1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of geleverde diensten en/of goederen binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de organisator. 
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de deelnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Klachten moeten binnen 4 weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen.
 4. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.
  Voor een klacht aangaande een online programma of opleiding of een ander aspect van de Academy wendt de deelnemer zich bij voorkeur eerst tot het office management van de Better Health Academy via het algemene mailadres info@betterhealth.nl
 5. Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden, kan de cursist zich schriftelijk wenden tot een onafhankelijke derde; Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Klachten kunnen per email toegezonden worden aan de Stichtingscommissaris van KTNO via de contactgegevens op https://ktno.nl/klachtenregeling. De klachtencommissie van KTNO bestaat in eerste instantie uit bestuursleden van stichting KTNO, een commissaris van KTNO en tenminste 1 onafhankelijke specialist. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen vijf (5) werkdagen een bericht dat zijn of haar klacht bij KTNO is ontvangen. Is de klacht ontvankelijk, dan de klachtencommissie binnen vier (4) weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel komen. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat KTNO dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten. Het oordeel van deze onafhankelijke derde zal als bindend voor beide partijen worden beschouwd; eventuele consequenties voor Better Health Academy zullen snel worden afgehandeld. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en zullen voor een periode van drie (3) jaar worden bewaard. 

 Artikel 16    Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens instructeur en betrokken derden 12 maanden.

 

Better Health Academy
Rijksstraatweg 675
2245 CB Wassenaar

06-81617896

info@betterhealth.nl

www.betterhealthacademy.nl

Tekst selectie is niet mogelijk, de inhoud van deze website is beveiligd
Scroll naar boven