Disclaimer - Better Health Academy

Disclaimer

Disclaimer

Deze website en producten (alles wat op de website staat en in e-books, syllabi cursussen, menu’s, producten van derden in shop, etc.) zijn bedoeld als naslagwerk. De verstrekte informatie dient als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over het eigen welzijn. Het is niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke problemen een arts. De auteurs en docenten zijn niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die door gebruik van de website en producten zijn ontstaan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (digitale) foto kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Naleving van de copyright wet stimuleert onzes inziens verdere ontwikkeling en correcte verspreiding van kennis.

Tekst selectie is niet mogelijk, de inhoud van deze website is beveiligd
Scroll naar boven